بررسی مطالعات معماری یتیم خانه کودکان بی سرپرست

بررسی مطالعات معماری یتیم خانه کودکان بی سرپرست

تعدادت صفحات: 95 صفحه

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود فایل

فصل اول

شناخت موضوع: تعریف واژه ها،تاریخچه کودکان  بی سرپرست،تعلیم و تربیت،انواع خانواده،روشهای نگهداری ………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1-   تعریف واژه ها  ……………………………………………………………………………………………………….2

1-1-1  کودک ………………………………………………………………………………………………………………..2

  1. کودک بی سرپرست  ……………………………………………………………………………………………..2
  2. خانواده …………………………………………………………………………………………………………………2

خانواده ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1. یتيم  ……………………………………………………………………………………………………………………..2
  2. فرزند شبانه روزی ……………………………………………………………………………………………………3
  3. مراقبت و پرورش …………………………………………………………………………………………………….3
  4. مربی یا مادریار ………………………………………………………………………………………………………..3

1-1-8 شيرخوارگاه …………………………………………………………………………………………………………..3

1-1-9  شبانه روزی …………………………………………………………………………………………………………..3

 1-2   تار یخچه از کودکان بی سرپرست  ………………………………………………………………………………..3

1-2-1  پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان …………………………………………………3

1-2-2  پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران ………………………………………………….4

1-3   حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام ………………………………………………………………………..5

1-4  چگونگی سرپرستی ایتام ………………………………………………………………………………………………..6

1-5  تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-1 مفهوم تعليم و تربيت ………………………………………………………………………………………………….7

1-5-2   نگاهي به سير تحولي تعليم و تربيت ……………………………………………………………………………8

1-5-3  تعليم و تربيت در اسلام ……………………………………………………………………………………………..9

1-5-4  تعليم و تربيت جديد ………………………………………………………………………………………………..10

1-5-5  آموزش و تربيت كودك …………………………………………………………………………………………11

1-6   پدیده بی سرپرستی و عوامل آن …………………………………………………………………………………..12

انگيزه و دلایل سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی ………………………………………………………………..12

1-6-1 عوامل طبيعی ………………………………………………………………………………………………………….12

1-6-2  عوامل غير طبيعی ……………………………………………………………………………………………………13

1-7  مشکلات کودکان بی سرپرست ……………………………………………………………………………………14

1-7-1  مشکلات هویتی- شخصیتی ……………………………………………………………………………………..14

1-7-2  مشکلات اجتماعی …………………………………………………………………………………………………14

1-7-3    مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی ………………………………………………………………………15

اقامت کودک در این مراکز در سه مرحله صورت می گیرد ……………………………………………………..15

1-7-4 سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی ………………………………………………..15

1-8  روشهای نگهداری وسرپرستی کودکان درایران ………………………………………………………………15

1-8-1  فرزند خواندگی …………………………………………………………………………………………………….15

1-8-2  امین موقت ……………………………………………………………………………………………………………16

1-8-3  شبه خانواده …………………………………………………………………………………………………………..16

1-8-4  مراکز نگهداری گروهی ………………………………………………………………………………………….16

1-9   مقا یسه عملکرد خانه و پرورشگاه ………………………………………………………………………………..17

1-9-1   عملکرد خانه و پرورشگاه ……………………………………………………………………………………….17

1-9-2  ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه ……………………………………………………….17

1-10   واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست ……………………………………………………………………18

1-10-1   شیرخوارگاه ………………………………………………………………………………………………………..18

1-10-2   شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی ……………………………………………………………………..19

1-10-3  شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی ……………………………………………………………..19

1-11   خانواده و نقش های مختلف آن …………………………………………………………………………………19

1-122   انواع خانواده ……………………………………………………………………………………………………….20

1-12-1   خانواده هسته ای …………………………………………………………………………………………………20

تفاوت در ابعاد ………………………………………………………………………………………………………………….20

1-12-2   خانواده گسترده ………………………………………………………………………………………………….20

1-12-3   خانواده روستایی و عشایری ………………………………………………………………………………….20

1-13   کارکردهای خانواده ……………………………………………………………………………………………….21

1-14 مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست …………………………22

1-15 فعاليت هاي هنري كودكان و ويژگي هاي آن ها ……………………………………………………………23

1-15- 1  تأثير قصه در كودكان ………………………………………………………………………………………….23

1-15-2   نقش آواز خوانی و ترانه محلی ……………………………………………………………………………..24

1-15-3    نقاشي كودكان ………………………………………………………………………………………………….25

1-15-4   زيبايي شناسي و تأثيرات روانی رنگ در نقاشي ………………………………………………………..26

1-16  معرفی رو شهای موجود جهانی ………………………………………………………………………………….26

1-16-1  دهکده های SOS ……………………………………………………………………………………………….26

1-16-2  Residential care unite ……………………………………………………………………………….27

1-16-3    شبه خانواده های بزرگ ………………………………………………………………………………………28

1-16-4   House parent……………………………………………………………………………………………..28

1-17  انواع روشهای مراقبتی ………………………………………………………………………………………………29

1-17-1  روشهای مراقبتی رایج در دنیا …………………………………………………………………………………29

1-17-1-1  خانواده های فاستر ……………………………………………………………………………………………29

به سه روش این کودکان به خانواده ها سپرده می شوند …………………………………………………………….29

1-17-1-2  شبه خانواده …………………………………………………………………………………………………….30

1-17-1-3  فرزند خواندگی ………………………………………………………………………………………………30

1-18  روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران …………………………………………………………………30

1-18-1  پرورشگاه های وابسته به شهرداری …………………………………………………………………………30

1-18-2  جمعیت خیریه فرح پهلوی ……………………………………………………………………………………30

1-18-3  انجمن های حمایت از کودکان …………………………………………………………………………….30

1-18-4  تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب …………………………………………..31

1-18-5   سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از ……………31

1-19  نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..32

فصل  دوم

مطالعات تطبیقی ………………………………………………………………………………………………………………34

بررسی مصادیق داخلی و خرجی ………………………………………………………………………………………..34

2-1 بررسی نمونه های موجود در جهان و مقایسه نقاط ضعف و قوت آنها …………………………………34

2-1-1  دهکده SOS آکابا در اردن …………………………………………………………………………………..35

2-1-2  پرورشگاه باتملی …………………………………………………………………………………………………36

2-1-3   امید دختران و پسران …………………………………………………………………………………………..36

2-1-4  خانه کودکان استون ………………………………………………………………………………………………37

2-1-4-1   اقامتگاه ها ………………………………………………………………………………………………………37

2-1-4-2  خانه گروهی …………………………………………………………………………………………………….37

2-1-4-3   بخش خدمات درمانی ……………………………………………………………………………………….38

2-1-5   شیرخوارگاه ANGELE  ……………………………………………………………………………………….38

2-2   نمونه های فعلی در ایران ……………………………………………………………………………………………38

2-2-1  شیرخوارگاه آمنه …………………………………………………………………………………………………..38

2-2-1-1  اداری ……………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-1-2   قرنطینه …………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-1-3   بخش زرد ……………………………………………………………………………………………………….40

2-2-1-4   زرد پایین ………………………………………………………………………………………………………..40

2-2-1-5   زرد بالا …………………………………………………………………………………………………………..40

2-2-1-6  آبی …………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-1-7  بخش قهوه ای ……………………………………………………………………………………………………41

2-3  شبانه روزی شهید قدوسی ……………………………………………………………………………………………41

2-3-1  بخش خوابگاهی ……………………………………………………………………………………………………41

2-4  شبانه روزی بوشهر………………………………………………………………………………………………………42

فصل سوم

معرفی فضاهای تشکیل دهنده و ارائه برنامه ی فیزیکی ………………………………………………………………43

3-1 جمعیت و سن مخاطبین پروژه ……………………………………………………………………………………….43

3-1-1 سن مخاطب پروژه ………………………………………………………………………………………………….43

3-1-1-1 دلایل انتخاب سنین مخاطب ………………………………………………………………………………….43

3-1-2 جمعیت مخاطب پروژه ……………………………………………………………………………………………..44    

    3-1-2-1 دلایل انتخاب جمعیت مخاطبین پروژه ……………………………………………………………………..44

3-2   ضوابط بالا دست و استاندارد فضای معماری …………………………………………………………………..44

 3-2-1  فضاهای مطلوب و مناسب کودکان …………………………………………………………………………..44

3-2-1-1   فضاهای جذاب کودکان …………………………………………………………………………………….45

3-2-2  فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی …………………………………………………………………48

3-2-2-1  فضاهای اصلی عبارتند از …………………………………………………………………………………….48

3-2-2-1-1   ورودی ……………………………………………………………………………………………………….48

3-2-2-1-2   فضای انتظار  ………………………………………………………………………………………………..49

3-2-2-1-3  فضای اداری …………………………………………………………………………………………………49

3-2-2-1-4  فضای پذیرش ……………………………………………………………………………………………….50

3-2-2-2  بخش های کودکان ……………………………………………………………………………………………50

3-2-2-2-1  بخش شیرخوار ……………………………………………………………………………………………..50

3-2-2-2-2  بخش نوپا …………………………………………………………………………………………………….51

3-2-2-2-3  بخش نوباوه ………………………………………………………………………………………………….51

3-2-3   فضاهای بهداشتی ………………………………………………………………………………………………….53

3-2-4   فضاهای ارتباطی …………………………………………………………………………………………………..53

3-2-5-1   آشپزخانه …………………………………………………………………………………………………………53

3-2-5-2   انبار ………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2-5-3  موتورخانه ………………………………………………………………………………………………………..54

3-3  برنامه فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………55

3-3-1  فضاها ………………………………………………………………………………………………………………….55

3-3-1-1   فضاهای خصوصی ……………………………………………………………………………………………55

3-3-1-2  فضاهای عمومی ………………………………………………………………………………………………..55

3-3-1-3  فضاهای روباز …………………………………………………………………………………………………..55

3-3-1-4  فضاهای جنبی و خدماتی …………………………………………………………………………………….56

بررسی ضوابط و استانداردهای فضاهای تشکیل دهنده ……………………………………………………………..60

3-4   کیفیت فضاها …………………………………………………………………………………………………………..60

3-5  قواعد و معیارها …………………………………………………………………………………………………………62

3-5-1  ابعاد جسمانی کودکان ……………………………………………………………………………………………62

3-7   اصول مکان یابی و شرایط محیطی ……………………………………………………………………………….63

ویژگی های مکان استقرار مهد کودک از 2 جنبه بررسی می شود ………………………………………………64

3-7-1  توپوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………64

3-7-2  شرایط اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………..64

3-8  فضای بازی ………………………………………………………………………………………………………………64

3-9   رنگ در فضای زندگی کودک …………………………………………………………………………………..65

3-9-1   تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان ……………………………………………………………………….65

3-10  روش های کنترل صدا ………………………………………………………………………………………………66

3-10-1  کنترل سر و صدای داخل ساختمان ………………………………………………………………………….66

3-11  شرایط دمایی و هوایی مناسب …………………………………………………………………………………….66

3-12  تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………………….67

3-13 اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان …………………………………………………………………………..68

3-14   بازی و زمین بازی کودکان ……………………………………………………………………………………….70

3-14-1  تأمین ایمنی کودکان در زمین های بازی …………………………………………………………………..73

3-15  استاندارد ابزارهای بازی …………………………………………………………………………………………….75

4-12  گیاهان متناسب با محیط های بازی کودکان …………………………………………………………………80

فصل چهارم

شناخت بستر طرح  در سطح کلان (ویژه گیهای اقلیمی و معماری سقز)

و خرد (تجزیه و تحلیل سایت) …………………………………………………………………………………………….83

4-1  استان کردستان ………………………………………………………………………………………………………….83

4-1-1 موقعیت جغرافیایی شهرستان سقز ………………………………………………………………………………84

4-1-2 موقعیت جغرافيايي …………………………………………………………………………………………………84

4-1-3  برسی جمعیت شهرستان سقز …………………………………………………………………………………..86

4-1-4  آب وهوای شهرستان سقز……………………………………………………………………………………….88

4-1-5  شرایط اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………89

4-1-6  دما …………………………………………………………………………………………………………………….90

4-1-7  فشار هوا و رطوبت ……………………………………………………………………………………………….91

5-1-8  باد ……………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1-9 آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………………………….93

 4-1-10  طرح های مورد نیاز اجرا ……………………………………………………………………………………..94

4-2  شناخت و تحليل سايت مورد نظر …………………………………………………………………………………95

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *