عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

 دانلود فایل

 پیشگفتار:

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، كشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیكی، ژئواستراتژیكی و ژئواكونومیكی به مجموعه پیچیده ای تبدیل كرد كه صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این كشور به كویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی كشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت.

عراق به عنوان یكی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراكات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی تركیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درك و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و تركیه

دانلود فایل.

کلیات پژوهش:

۱-طرح مساله

حوادث ۱۱ سپتامبر  ۲۰۰۱  نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد  که در انتخابات سال۴ ۲۰۰ و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد  ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه  با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق  و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه  این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون  رقابت آنها  وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

۲-انگیزه انتخاب موضوع:

-علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی

-اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران

-تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه  شده  است.

-گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد.

دانلود فایل

۳-اهمیت موضوع:

به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران  و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق  و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .

فهرست مطالب

پیشگفتار  1                                                                                                                 

بخش اول : مقدمه نظری 2

كلیات پژوهش

1-طرح مساله 3       

2-انگیزه انتخاب موضوع 4   

3-اهمیت موضوع 4                                                                                                 

4- سئوال اصلی 4                                                                                                   

5- فرضیه اصلی 4                                                                                              

6- متغیرهای دخیل 5                                                                                             

7- هدف پژوهش 5                                                                                                 

8- قلمرو پژوهش 6                                                                                               

9- روش پژوهش 6                                                                                               

10- اركان و پایه های نظری تحقیق 6                                                                  

11- سطوح تحلیل 7                                                                                              

12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش 7                                                  

13- سازماندهی تحقیق 8                                                                                     

چارچوب نظری پژوهش 9             

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری 10                                             

1- نظریه نوواقع گرایان    12                                                                               

2- نوکاركردگرایی 14                                                                                            

3- نهادگرایی نئولیبرال  15                                                                              

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط 

بین الملل 19                                                                                                         

1- روابط بین الملل به مثابه یک بازی 20                                                            

2- انواع بازی ها در روابط بین الملل 21                                                            

3- بازی با حاصل جمع جبری صفر 21                                                                 

4- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر 22                                 

تعریف مفاهیم 24  

جمهوری اسلامی ایران  25                                                                                    

ایران 25                                                                                                                 

تركیه 26                                                                                                                

عراق 27                                                                                                                

دولت اسلامگرای 27                                                                                            

سیاست خارجی 28

بخش دوم :  29                                                                          

فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 30                       

دوره اول ( 80-1979 ) :  31                                                                         

مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت 31                                     

1- اقدام اثباتی 32                                                                                                   

2- اقدامات سلبی دولت موقت 34                                                                               

دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( 1988-1980 ) 35                                                                                              

مشخصات اصلی دوره دوم 35                                                                            

الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی 35                                                        

ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا 37                               

1- بعد اثباتی 37                                                                                                  

2- بعد سلبی 39                                                                                                    

دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات

   منافع ملی 43                                                       

مشخصات دوره سوم: 44                                                                                        

1- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی 44                                                       

2- الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه 45                                                                         

فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن 50                               

اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه 52                                                             

نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه 53                                                                                                     

سیاست خارجی ترکیه  55                                                                               

روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی 59                                                      

سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه 66           

مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه  76                                                       

فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای  80                                                                                  

الف) موقعیت جغرافیایی عراق 80                                                     

1- ژئوپلتیک آب  84                                                                                             

2-  ژئوپلتیک نفت  85                                                                                          

3-  ژئوپلتیک کردها 86                                                                                        

1-3- بررسی موقعیت کردها در عراق 86                                                             

2-3- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد 89                             

1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق 90                                                                                                                             

2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق  91                                   

3-2-3- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق 91                                                 

4-2-3- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان 91          

5-2-3- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده 92                      

6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال 92     

4- ژئوپلتیک کردها  93                                                                                           

ب) مختصات عراق جدید  95                                                              

1- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید  95                                                                

1-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی 95                                                   

2-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای 96                                               

1-2-1- اختلاف با ترکیه  96                                                                                      

2-2-1- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران  96                                                         

3-2-1- اختلاف با سوریه  97                                                                                   

4-2-1- اختلاف با کویت  97                                                                                     

3-1- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی 98                                  

ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید  99                                        

1- جمهوری اسلامی ایران  99                                                                                 

2- جمهوری ترکیه 100                                                                                             

1-2- طرح اوزال  101                                                                                              

2-2- سیاست ترک سازی 101                                                                                

3-2- ادغام فرهنگی و آموزشی  102                                                                       

4-2- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها 102                                                             

3- عربستان سعودی  102                                                                                       

4- سوریه  103                                                                                                         

5- اسرائیل  104                                                                                                       

6- ایالات متحده آمریکا  104                                                                                    

7- روسیه  106                                                                                                         

8- اروپا  107                                                                                                      

دانلود فایل

     

فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق 108                                                                 

زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق 108                                               

الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق  108                                                       

ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق  111                                                          

بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق 113  

فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق  114                  

الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام 114               

ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق 116                                                

ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق 119             

فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق  120                                            

الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد 120                

ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد  121                                          

ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن 123             

د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت 127                                              

1- کسب امتیاز سیاسی  127                                                                                            

2- ملاحظات اقتصادی 127                                                                                                

3- شرکت در ترتیبات منطقه ای  128                                                                             

4- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق 128                                                 

ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا 130                      

1- حفظ تمامیت ارضی عراق 130                                                                                    

2- حمایت ترکمن ها  130                                                                                                  

3- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا  131                                                                 

و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق  132                                   

ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق  134                              

ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق  135                                           

فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در 

عراق (تفاهمات)  136                                                  

الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به 

تحولات عراق  137                                                      

ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی)  141              

ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید  143                                                                       

فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق 145                                                                                             

الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید  145

1- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق 145                

2- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق 149                           

3- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق 150                              

ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق 151                                                                   

     1- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق 151                                       

2-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک 152                                          

3-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق 153                                                                                        

4-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید 154                                          

دانلود فایل            

فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 155                                                                                           

الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق 156                                                   

1- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی 156                                           

2- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی  157                                                                   

3- همکاری در زمینه نفت و گاز 158                                                                                            

ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق 160                                                              

1- همکاری در زمینه راه های ارتباطی 160                                                                                   

2-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها  160                                                         

3-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز 162                                                           

 ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید 164    

 1-زمینه های رقابت 164   

1-1-رقابت در بازار عراق 164 

1-2-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ  164                                       

2-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید 166                                                           

فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران  168                                                                                                                       

1-فدرالیسم  170                                                                                                                         

2-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران 185                      

بخش چهارم: استنتاجات موضوعی 190 

———————————————————————————————————————————————————-

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

 دانلود فایل

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 25 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 34

مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کلیه سطوح سازمانی می باشد

دانلود فایل

اسلاید ۱ :

مدیریت امور دفتری:

مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کلیه سطوح سازمانی می باشد.

امور دفتری یا سیستم گردش نامه های اداری

دریافت،ثبت، ارجاع ،پیگیری وصدور می شودو هر کدام از مداحل مذکور نیز از اقدامها و مراحل جزیی تری برخوردارمی باشد.      

اسلاید ۲ :

دبیر خانه:

دبیرخانه و دفاتر مدیریتها به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری انجام وظیفه می نمایند و در واقع مرکز کنترل و هماهنگ کننده سیستم اموردفتری و گردش نامه های اداری می باشد.

اسلاید ۳ :

نامه های اداری:

دانلود فایل

یک وسیله مکتوب اداری است که در اجرای وظایف اداری تهیه و یا دریافت می شود. از ارکان نامه های اداری می توان به شماره، تاریخ و امضاء اشاره کرد. نامه های اداری که فاقد سه مشخصه فوق باشد در دفاتر و دبیر خانه ها ثبت نمی شود و برای اصلاح بازگشت داده می شود.

اسلاید ۴ :

انواع نامه های اداری از نظر علوم اداری:

۱- وارده          ۲- صادره 

.۱ شخصی

.۲ اداری

.۳ محرمانه

               ۱- محرمانه   

               ۲- خیلی محرمانه

               ۳- سری

               ۴- کلی سری 

دانلود فایل

اسلاید ۵ :

انواع نامه های اداری از نظر امور دفتری

دسته نامه های بازگشتی یا عطفی،پیرو وابتدا به ساکن تقسیم می شود.

اسلاید ۶ :

عوامل سازماندهی مدیریت امور دفتری:

.۱کارکنان با تجربه وآموزش دیده.

.۲تعیین نوع نظام و سیستم مدیریت امور دفتری

.۳تعیین خرده سیستمها و روشهای کاری

.۴تعیین مکان مناسب با نوع دبیر خانه

.۵تعیین ابزار و وسایل مناسب با نوع دبیر خانه 

.۶تعیین و تهیه دستورالعملها و راهنما های لازمه

.۷تعیین دفاتر وفرمهای کنترل کننده مشخص و معین

دانلود فایل

اسلاید ۷ :

عناوین شغلی دبیر خانه ها در نظام متمرکز امور دفتری

.۱رئیس دفتر یا دبیر خانه 

.۲معاون یا دستیار رئیس دفتر یا دبیر خانه

.۳مسئول ثبت نامه ها یا دفاتر ثبت وصدور نامه ها

.۴مسئول جمع آوری و توزیع نامه ها

اسلاید ۸ :

تفکیک نامه ها در مدیریت امور دفتری:

vعادی

vبازکردنی

vقابل کنترل

اسلاید ۹ :

نامه های باز نکردنی: 

.۱نامه های خصوصی و اداری وپژه

.۲نامه های باز شدنی

دانلود فایل

اسلاید ۱۰ :

فرم کنترل نامه:

مشخصات نامه های ارسالی وکلیه واحدهای مربوطه را همراه با مهلت اقدام برای گیرندگان مشخص می نماید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

 

دانلود فایل دانلود فایل دانلود فایل دانلود فایل دانلود فایل دانلود فایل دانلود فایل دانلود فایل دانلود فایل دانلود فایل

بررسی رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران

بررسی رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران

دانلود فایل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول : كليات تحقيق.. 9

مقدمه. 9

1-1- بیان مسئله. 10

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 12

1-3-  اهداف تحقیق.. 14

1-4- سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق.. 15

1-5- فرضیه های تحقیق.. 16

1- 6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. 16

فصل دوم : ادبيات تحقيق.. 19

مقدمه. 19

2- 1-  مبانی نظری تحقیق.. 19

2-1-1- رهبری اخلاقی.. 20

2-1-1-1- تعريف و مفهوم رهبری.. 20

2-1-1-2- سیر تحول تئوری های رهبری.. 22

2-1-1-3- تعریف رهبری اخلاقی.. 26

2-1-1-4- ویژگی های رهبری اخلاقی.. 28

2-1-1-5- ابعاد رهبری اخلاقی.. 31

2-1-1-6- ضرورت رهبری اخلاقی.. 34

2-1-1-7- سبک های رهبری اخلاقی.. 35

2-1-1-8- دیدگاه های رهبري  اخلاقی.. 38

2-1-1-9- نتایج و پيامد هاي رهبری اخلاقی در سازمان.. 41

2-1-1- 10- تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی.. 42

2-1-2- تعهد سازمانی.. 43

2-1-2-1- تعریف و مفهوم تعهد. 43

2-1-2-2- انواع تعهد. 44

2-1-2-3- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی.. 47

2-1-2-4- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن.. 51

2-1-2-5- دیدگاه هاي مختلف در خصوص تعهد سازمانی.. 53

2-1-2-6-  تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی.. 54

2-1-2-7-  دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی.. 62

2-1-2-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 63

2-1-2-9- نتایج و پيامدهاي تعهد سازمانی.. 66

2-1-2-10- دو نظر کلی درباره تعهد سازمانی.. 73

2-2-  پیشینه تحقیق.. 75

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 75

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 78

2-3- مدل مفهومی تحقیق.. 80

فصل سوم : روش شناسي تحقيق.. 83

مقدمه. 83

3-1-  روش تحقيق.. 83

3-2- متغیرهای تحقیق.. 85

3-3-  روش هاي جمع‌آوري اطلاعات… 85

3-4-  روايي و پايايي پرسشنامه. 87

3-5-  جامعه و نمونه آماری.. 89

3-5-1- جامعه آماری.. 89

3-5-2- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 90

3-5-3- روش نمونه گيري.. 90

3-5-4- تعیین حجم نمونه. 91

3-5-5- جامعه نمونه : 92

3-6-  روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات… 92

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 95

مقدمه. 95

4-1- توصيف داده ها : 95

4-1-1- توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي.. 95

4-1-2-  توصيف متغير رهبري اخلاقي.. 102

4-1-3- توصيف متغير تعهد سازماني.. 105

4-2 –  آماراستنباطي.. 111

4-2-1- آزمون نرمال بودن جامعه آماري.. 111

4-2-2- آزمون فرضيه هاي تحقيق : 112

4-2-3- بررسی ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی با متغیرهای مورد بررسی تحقیق.. 119

4-2-4-  بررسي وجود سبك رهبري اخلاقي در واحد های ستادی  بانك ملي در شهر تهران.. 134

4-2-5-  بررسي سطح تعهد سازماني  کارکنان ستادی در بانك ملی در شهر تهران.. 135

4-2-6- اولويت بندي ابعاد تعهدسازماني کارکنان واحد های ستادی بانك ملی در شهر تهران 136

4-2-7- اولويت بندي ابعاد رهبری اخلاقی مدیران واحد های ستادی بانك ملی در شهر تهران‌ 137

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات.. 139

مقدمه. 139

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 140

5-2-  ارائه پيشنهادات… 145

5 – 2- 2 – پیشنهاداتی برای پژوهش های آیندها 149

5-3-  محدوديت هاي تحقیق.. 150

الف ) منابع فارسی.. 151

ب ) منابع انگلیسی.. 159

پيوست ها 166

چكيده انگليسي.. 203

 دانلود فایل

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

2-1 جدول معیارهایی برای ارزیابی رهبری اخلاقی.. 33

2-2 جدول سبك هاي رهبري اخلاقي.. 37

2-3 جدول خلاصه مدل هاي چند بعدي ارائه شده 61

2-4 جدول نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد. 72

3-1 جدول  ابعاد متغيرها و تعداد كلي سؤالات هر يك… 87

3-2 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه. 88

3-3 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي سوالات بخش رهبري اخلاقي.. 88

3-4 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي سوالات بخش تعهد سازماني.. 89

3-5 جدول رسته شغلي و تعداد افراد نمونه. 91

4-1 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب جنسيت.. 95

4-2 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب و ضعيت تاهل.. 96

4-3 جدول توزيع فراواني نمونه بر حسب سن.. 97

4-4  جدول توزيع فراواني نمونه برحسب سابقه خدمت.. 98

4-5 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب تحصيلات.. 100

4-6 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب رسته شغلي.. 101

4-7 جدول گرايش هاي مركزي و پراكندگي متغير رهبري اخلاقي.. 102

4-8 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي.. 103

4-9 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد مدير اخلاقي رهبري اخلاقي.. 104

4-10 جدول مقايسه ميانگين ابعاد رهبري اخلاقي.. 105

4-11  جدول گرايش هاي مركزي و پراكندگي متغير تعهد سازماني افراد نمونه. 105

4-12 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد عاطفي.. 106

4-13 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد مستمر. 107

4-14 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد هنجاري.. 108

4-15 جدول مقايسه ميانگين ابعاد تعهد سازماني.. 109

4-16  جدول نتايج آزمون كالموگروف ـ اسميرنوف جهت سنجش نرمال بودن جامعه آماري.. 111

4-17 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن رهبري اخلاقي مديران  و تعهد سازماني كاركنان. 112

4-18 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران  و بعد تعهد عاطفي كاركنان  113

4-19 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران  و بعد تعهد هنجاري كاركنان  114

4-20 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران  و بعد تعهد مستمر كاركنان  115

4-21 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد عاطفي كاركنان. 116

4-22 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد هنجاري كاركنان. 117

4-23-1 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد مستمر كاركنان. 118

4-23-2 جدول بررسي كلي ابعاد رهبري اخلاقي و تعهد سازماني.. 118

4-24  جدول مقايسه ميانگين تعهدسازماني درگروه هاي مردان و زنان (آزمون t  مستقل) 119

4-25 جدول مقايسه ميانگين تعهدسازماني افراد مجرد و متاهل (آزمونt  مستقل) 120

4-26 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهدسازماني درگروه هاي تحصيلي(تحليل واريانس) 121

4-27 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در گروه هاي مختلف تحصيلي.. 121

4-28 جدول آزمون پس تعقيبي تعهدسازماني درگروه هاي تحصيلي (LSD) 122

4-29  جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهدسازماني سوابق خدمتي (تحليل واريانس ) 123

4-30 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در سوابق خدمتي.. 123

4-31 جدول آزمون شفه ( LSD ) جهت بررسي تعهد سازماني در سوابق خدمتي.. 124

4-32 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهد سازماني برحسب رسته شغلي ( تحليل واريانس ) 125

4-33  جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهد سازماني سنین مختلف (تحليل واريانس ) 126

4-34 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در سنین مختلف.. 126

4-35 جدول آزمون پس تعقیبی تعهد سازمانی در گروه های سنی (T3 Dunnett ) 127

4-36  جدول مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان در گروه هاي مردان و زنان (آزمون t  مستقل) 128

4-37 جدول مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد افراد مجرد و متاهل (آزمونt  مستقل) 129

4-38 جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان درگروه هاي تحصيلي(تحليل واريانس) 130

4-39  جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان با سوابق خدمتي (تحليل واريانس ) 131

4-40 جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان برحسب رسته شغلي ( تحليل واريانس ) 132

4-41  جدول آزمون مقايسه ميانگين درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران از دید كاركنان در سنین مختلف (تحليل واريانس ) 133

4-42 جدول آزمون دوجمله اي مقايسه وجود يا عدم وجود سبك رهبري اخلاقي.. 134

4-43 جدول آزمون دوجمله اي تعهد سازمانی.. 135

4-44  جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت ابعاد تعهد سازمانی‌ 136

4-45  جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی فرضیه ها 136

4-46  جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت ابعاد رهبری اخلاقی.. 137

4-45  جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی فرضیه ها 137

5-1  جدول  پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق.. 146

 دانلود فایل

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

2-1 نمودار عوامل مؤثر و نتايج ناشي از تعهد سازماني.. 58

2-2 نمودار عوامل ضروري، عوامل همبسته و پيامدهاي تعهد سازماني.. 59

4-1 نمودار دايره اي متغير جنسيت.. 95

4-2 نمودار دايره اي وضعيت تاهل.. 96

4-3  نمودار ستوني متغير سن.. 97

4-4 نمودار ستوني متغيرسابقه كار 98

4- 5 نمودارستوني متغيرتحصيلات.. 99

4-6 نمودارستوني متغير رسته شغلي.. 100

4-7 نمودار هيستوگرام متغير رهبري اخلاقي.. 101

4-8 نمودارهاي مقايسه اي هيستوگرام ابعاد رهبري اخلاقي.. 104

4-9 نمودار هيستوگرام متغيرتعهد سازماني.. 105

4-10 نمودارهاي مقايسه اي هيستوگرام ابعاد تعهد سازماني.. 109

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

1-1 شكل عناصر  رهبری اخلاقی.. 32

2-2 شكل سطوح تعهد سازماني.. 65

2-3 شكل مدل مفهومي تحقيق.. 82

چكيده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملي در شهر تهران پرداخته است . رهبری اخلاقی دارای ابعاد فرد اخلاقي و مدير اخلاقي می باشد و تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر و هنجاری است .

 نمونه آماری مورد بررسی شامل 330 نفر بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند . جهت سنجش موضوع تحقیق ، پرسشنامه بومی سازی شده 10 سوالی رهبری اخلاقی براون و همكارانش و پرسشنامه استاندارد 18 سوالی می یر و آلن در طیف لیکرت ، به منظور جمع آوری اطلاعات بین پرسش شوندگان ارائه شد . سپس داده های جمع آوری شده پس از ورود در برنامه نرم افزاری SPSS توسط آزمون همبستگی ، آزمون های مقایسه ای ،  t  مستقل ، تحليل واريانس ، فريدمن و كالموگروف ـ اسميرنوف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان مي دهد كه بین دو متغیر رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و همچنین نتایج آزمون دو جمله ای حاکی از آن است که سبک رهبری در بانک ملي منطبق بر سبک رهبری اخلاقی بوده و براساس نتیجه آزمون t تک نمونه ای ، تعهد سازمانی کارکنان آن بیشتر از حد متوسط است و درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران بين دو گروه كاركنان متاهل و مجرد بانك تفاوت معناداري را نشان مي دهد .

تحلیل یافته های حاصل از آزمون های مقایسه ای نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار تعهد سازمانی در گروه هاي جنسیتی ، وضعيت تاهل ، سطح تحصیلات و سوابق خدمتی می باشد .

کلید واژه :  رهبری اخلاقی ، فرد اخلاقي ، مدير اخلاقي ، تعهد سازمانی ، تعهد عاطفي ، تعهد مستمر ، تعهد هنجاري

دانلود فایل

پاورپوینت نقد و بررسی فضای خانه آبشار( اثر فرانک لوید رایت)

پاورپوینت نقد و بررسی فضای خانه آبشار( اثر فرانک لوید رایت)

کاملترین و جامعترین پاورپوینت نقد و بررسی فضای خانه آبشار( اثر فرانک لوید رایت) به صورت پاورپوینت در 84 اسلاید طراحی ومورد تایید هر استادی میباشد که به صورت کامل خانه آبشار را مورد نقد و بررسی معماری قرار داده است و شامل تمامی پلان های معماری ان هم میباشد.این پروژه در هیچ سایت دیگری به فروش نمیرسد

اگر مایل به ویرایش آن بودید روی آن کلیک راست کرده و new را انتخاب کنید بخاطر حجم بالای آن به این صورت ذخیره شده است

 دانلود فایل

فهرستی از مطالب

معرفی بنا

معمار پروژه و ایده ها

شناخت فضا

شناخت کیفیت های بصری

آنلایز سطحی و حجمی

تاریخچه طراحی

ایده رهایی از خاک در خانه آبشار

 دانلود فایل

ایده طراحی پروژه

سیسنم هندسی طراحی خانه آبشار

حرکت در طراحی پلان

پویایی طرح

مسیر دسترسی و سیرکولاسیون

ورودی از داخل

تحلیل پلان و نقشه خانه آبشار از نظر : کلیه طبقات به صورت گرافیکی و کامل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

فضای باز ، نیمه باز و بسته ( در حجم کلی  )

فضای باز ، نیمه باز و بسته در پلان طبقات

فضای روشن و تاریک در بخش خهای مختلف طراحی داخلی

فضای عموی و خصوصی ( آنلایز رنگی در پلان طبقات )

محور های بصری و فضاهای دیداری در بخش های مختلف پلان و فضای داخلی و بیرونی

محور حرکتی ، سیرکولاسیون و ورودی خانه آبشار

فضاهای مکث و پله ( آنلالیز در عکس و پلان طبقه همکف و فوقانی )

محور حرکتی اصلی در سایت پلان و پلان طبقات

محور حرکتی در ورودی

پرسپکتیو محور حرکتی در نقاط مختلف

فضای خیس و خشک در محوطه خارجی بنا ( آنلایز در عکس و سایت پلان و نقشه خانه آبشار)

فضای کم صدا ، آرام و پرصدا در بخش های مختلف ( آنلالیز رنگی در پلان خانه آبشار )

فصای تمیز و کثیف در بخش های مختلف و پلان ها

تحلیل نور طبیعی و مصنوعی ( تحلیل نور در پلان ، مقطع و عکس )

رنگ بندی عناصر مختلف خانه آبشار

 دانلود فایل

تحلیل خانه آبشار از نظر کیفیت های بصری در پلان ، نما و مقاطع :

تحلیل ریتم نما و پلان خانه آبشار

تحلیل تضاد ، عمود و افق در نما

تعادل در نما

تناسبات در نما و قرار گیری پنجره ها

بافت و مصالح مورد استفاده

.

آنالیز سطحی نقشه های خانه آبشار از نظر :

طرح اصلی

تقارن و تعادل

هندسه در پلان

آنلایز سیرکولاسیون در ورودی و پلان

کلیت طرح

نور طبیعی و مصنوعی در تحلیل سطحی

.

آنلایز حجمی

جزئیات در شبکه حجمی

بخش بندی در شبکه حجم طرح

فضای پر و خالی در حجم

اندازه گذاری حجم کلی ویلا

اتاق نشیمن

حمام

پذیرایی

اتاق خواب

پشت بام سبز

تراس و نشیمن

.

تحلیلی بر سازه خانه آبشار

حجم ورودی خانه آبشار

ایده محدوده طراحی

تاثیر پیانوی سلطنتی در ایده طراحی

پرسپکتیو طراحی داخلی سازه ای

نغوذ فضایی

سطوح مات و شفاف

سازه رامپ

سازه پشت بام و تراس

فرم شبکه سازماندهی شده سازه ای

تحلیل نیاز سازه ای بر حسب اقلیم

 دانلود فایل

پروژه طراحی معماری بیمارستان بخش قلب

پروژه طراحی معماری بیمارستان بخش قلب

 دانلود فایل

در این پروژه که مربوط به طراحی بیمارستان (طرح 4) میباشد یکی از فضاهای مهم بیمارستان که بخش قلب است به صورن پاورپوینت از لحاظ معماری مورد بررسی قرار گرفته که شامل فضاهاهای بخش قلب،استانداردها،دسترسی ها همراه با عکس وتوضیحات کامل که شامل 19 اسلاید میباشد.

این پروژه در هیچ سایت دیگری به فروش نمیرسد

دانلود فایل

پایان نامه معماری نمایشگاه بین المللی

پایان نامه معماری نمایشگاه بین المللی

تعدادت صفحات: 104 صفحه

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

منابع :    دارد

دانلود فایل

 عناوین رساله:

چکیده
پیشگفتار
سرچشمه وتاریخچه نمایشگاه
انواع نمایشگاه
لزوم،نقش واهداف مراکز بازرگانی ونمایشگاهی
اولین نمایشگاه های تجاری بین المللی امروزین
نمایشگاه های جهانی در قرنی که گذشت
تاریخچه نمایشگاه در ایران
اتحادیه نمایشگاه های جهانی وعضویت ایران در آن
نمایشگاه بین المللی تهران
نمایشگاه بین المللی مشهد
اهداف مشارکت در نمایشگاه ها
اهداف اولیه مشارکت
نمایشگاه های تخصصی عمده:
انواع نمایشگاه‌ها از نظر جغرافیای محل برگزاری:
انواع نمایشگاه‌ها ازنظر مدت زمان برگزاری:
انواع نمایشگاه‌ها از نظر هدف:
انواع نمایشگاه‌ها از نظر تنوع کالا:
آشنایی بیشتر با برخی نمایشگاه‌ها
مهمترین مزایای مشارکت در نمایشگاه‌های تخصصی؛ به شرح زیر است:
مقایسه نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی و نمایشگا‌های جهانی:
لزوم ، نقش و اهداف مراکز بازرگانی و نمایشگاهی
اهداف نمایشگاه بین المللی:
اثرات نمایشگاه بین المللی:
اثرات فرهنگی
جنبه آموزشی نمایشگاه ها
موزه ها ، نمایشگاه های دائمی تداوم میراث ها
اثرات هنری
نقش نمایشگاه ها در پیشرفت هنر معماری
اثرات اقتصادی
اثرات اجتماعی
اولین نمایشگاههای تجاری بین المللی امروزین
نمایشگاه های جهانی در قرنی که گذشت
نمایشگاه بزرگ لندن ۱۸۵۱ (قصر بلورین)
نمایشگاه جهانی آلمان – هانور ۲۰۰۰
از ویژگی های مهم این نمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد :
تاریخچه نمایشگاه در ایران
اتحادیه نمایشگاه های جهانی و عضویت ایران در آن
نمایشگاه بین المللی تهران
آشنایی با وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران
ارزیابی وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران
نمایشگاه بین المللی مشهد
اهداف نمایشگاه:
خدمات و امکانات:
خدمات نمایشگاه:
خدمات فنی
مزیتها:
مطالعات اقلیمی ومحیطی بستر طرح
برنامه ریزی کالبدی
مقدمه
کاربری های موردنیاز
برنامه کالبدی
گروه بندی کاربری ها
مکانیابی کاربری ها در سایت
جزئیات وکلیات در طراحی نمایشگاه
طراحی
ایده اصلی شکل گیری طرح (انگاره طرح )
مفاهیم به کار رفته در پروژه (فرآیند طراحی)
سازه وتکنولوژی (تکنولوژی سازه در خدمت طراحی نمایشگاه)
روند طراحی
فهرست منابع

 

 دانلود فایل

 

چکیده

 امروزه کلیه کشور های جهان اهمیت فوق العاده ای به بازرگانی خود قائل هستند و همه کشورها اعم از کشور های پیشرفته و در حال توسعه ناگزیرند به این موضوع اهمیت داده و در جهت گسترش سالم و سود مند این قسمت از اقتصاد کشور کوشا باشند . بازرگانی نقش بسیار مهمی را در کل اقتصاد کشور ایفا می کند و اطلاعات بازرگانی نه تنها مورد توجه دولت ها می باشد ، بلکه محققین اقتصادی و صنعتگران و بازرگان نیز از طالبین جدی آن هستند. احتیاج محققین اقتصادی به این جهت است که برای بررسی تحولات اقتصادی و پیش بینی های آینده و تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی در اعصار گذشته ، حال و آینده ناگزیر هستند که به بازرگانی اهمیت زیادی بدهند .

بدین جهت نمایشگاه بین المللی سقز با هدف کوشش در راه ایجاد نمایشگاه های تجاری به منظور گردآوری امکانات تولیدی و فرآورده های مطلوب کشور در یک جا و همچنین آشنایی با فرآورده های گوناگون در زمینه های مربوط به رشته های مختلف علمی , بازرگانی و صنعتی کشاورزی ، فرهنگی و هنری مطالعه و طراحی خواهد گردید .

به طور کلی یک مرکز بازرگانی عبارت است از مرکزی که نقش مکمل و پشتیبانی خدمات بخش های خصوصی و دولتی را دارند . هدف اصلی هر مرکز بازرگانی گرد هم آوردن فعالیتها و مؤسسات دست اندرکار بازرگانی به زیر یک سقف و ارائه خدمات مورد نیاز به آنها برای پیشرفت بیشتر کارشان است .

پیشگفتار

پیشرفت علم و فن آوری نو زندگی انسان را در تمامی عرصه ها متحول نموده است ولی مسائل بی شمار ناشی از این تحول لا ینحل مانده اند . اگر شعور و دانش انسان ها بصورت ترکیبی در جهت همگرایی و کارایی به کار گرفته شود تحت تاثیر ارتباط متقابل و یگانگی جهت دانشی قدرتمند تر حاصل خواهد شد . این دانش نو سبب ایجاد تفاهم متقابل در فضای زندگی انسان ها گردیده و به شکیبایی آن ها برای قبول سنت ها و رفتار های اجتماعی یکدیگر خواهد افزود . به این ترتیب توسعه اجتماعات بشری هم نواخت و هم آهنگ بسوی طریقی بهتر برای زندگی حرکت خواهد کرد .

نمایشگاه ها باید با نمایش افتخار آمیز دانش و عرضه دستاورد های آن در کنار یکدیگر تبدیل به میدان گاه برخورد های انسانی گردیده و در دست یابی به این هدف موثر باشد .

از اکسپو باید مفهومی بالاتر از نمایشگاه دست آوردهای سنتی گذشته و توسعه و پیشرفت فن آوری زمان حال انتظار داشت . نمایشگاه باید در عین حال کیفیت یک همایش بین المللی سرور انگیز را داشته باشد که مردم دنیا یکدیگر را در آن ملاقات کنند ، آشنا شوند ، افکارشان را هماهنگ کرده و دانش خود را مبادله نمایند .

دانلود فایل

بررسی مطالعات معماری یتیم خانه کودکان بی سرپرست

بررسی مطالعات معماری یتیم خانه کودکان بی سرپرست

تعدادت صفحات: 95 صفحه

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود فایل

فصل اول

شناخت موضوع: تعریف واژه ها،تاریخچه کودکان  بی سرپرست،تعلیم و تربیت،انواع خانواده،روشهای نگهداری ………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1-   تعریف واژه ها  ……………………………………………………………………………………………………….2

1-1-1  کودک ………………………………………………………………………………………………………………..2

  1. کودک بی سرپرست  ……………………………………………………………………………………………..2
  2. خانواده …………………………………………………………………………………………………………………2

خانواده ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1. یتيم  ……………………………………………………………………………………………………………………..2
  2. فرزند شبانه روزی ……………………………………………………………………………………………………3
  3. مراقبت و پرورش …………………………………………………………………………………………………….3
  4. مربی یا مادریار ………………………………………………………………………………………………………..3

1-1-8 شيرخوارگاه …………………………………………………………………………………………………………..3

1-1-9  شبانه روزی …………………………………………………………………………………………………………..3

 1-2   تار یخچه از کودکان بی سرپرست  ………………………………………………………………………………..3

1-2-1  پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان …………………………………………………3

1-2-2  پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران ………………………………………………….4

1-3   حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام ………………………………………………………………………..5

1-4  چگونگی سرپرستی ایتام ………………………………………………………………………………………………..6

1-5  تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-1 مفهوم تعليم و تربيت ………………………………………………………………………………………………….7

1-5-2   نگاهي به سير تحولي تعليم و تربيت ……………………………………………………………………………8

1-5-3  تعليم و تربيت در اسلام ……………………………………………………………………………………………..9

1-5-4  تعليم و تربيت جديد ………………………………………………………………………………………………..10

1-5-5  آموزش و تربيت كودك …………………………………………………………………………………………11

1-6   پدیده بی سرپرستی و عوامل آن …………………………………………………………………………………..12

انگيزه و دلایل سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی ………………………………………………………………..12

1-6-1 عوامل طبيعی ………………………………………………………………………………………………………….12

1-6-2  عوامل غير طبيعی ……………………………………………………………………………………………………13

1-7  مشکلات کودکان بی سرپرست ……………………………………………………………………………………14

1-7-1  مشکلات هویتی- شخصیتی ……………………………………………………………………………………..14

1-7-2  مشکلات اجتماعی …………………………………………………………………………………………………14

1-7-3    مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی ………………………………………………………………………15

اقامت کودک در این مراکز در سه مرحله صورت می گیرد ……………………………………………………..15

1-7-4 سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی ………………………………………………..15

1-8  روشهای نگهداری وسرپرستی کودکان درایران ………………………………………………………………15

1-8-1  فرزند خواندگی …………………………………………………………………………………………………….15

1-8-2  امین موقت ……………………………………………………………………………………………………………16

1-8-3  شبه خانواده …………………………………………………………………………………………………………..16

1-8-4  مراکز نگهداری گروهی ………………………………………………………………………………………….16

1-9   مقا یسه عملکرد خانه و پرورشگاه ………………………………………………………………………………..17

1-9-1   عملکرد خانه و پرورشگاه ……………………………………………………………………………………….17

1-9-2  ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه ……………………………………………………….17

1-10   واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست ……………………………………………………………………18

1-10-1   شیرخوارگاه ………………………………………………………………………………………………………..18

1-10-2   شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی ……………………………………………………………………..19

1-10-3  شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی ……………………………………………………………..19

1-11   خانواده و نقش های مختلف آن …………………………………………………………………………………19

1-122   انواع خانواده ……………………………………………………………………………………………………….20

1-12-1   خانواده هسته ای …………………………………………………………………………………………………20

تفاوت در ابعاد ………………………………………………………………………………………………………………….20

1-12-2   خانواده گسترده ………………………………………………………………………………………………….20

1-12-3   خانواده روستایی و عشایری ………………………………………………………………………………….20

1-13   کارکردهای خانواده ……………………………………………………………………………………………….21

1-14 مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست …………………………22

1-15 فعاليت هاي هنري كودكان و ويژگي هاي آن ها ……………………………………………………………23

1-15- 1  تأثير قصه در كودكان ………………………………………………………………………………………….23

1-15-2   نقش آواز خوانی و ترانه محلی ……………………………………………………………………………..24

1-15-3    نقاشي كودكان ………………………………………………………………………………………………….25

1-15-4   زيبايي شناسي و تأثيرات روانی رنگ در نقاشي ………………………………………………………..26

1-16  معرفی رو شهای موجود جهانی ………………………………………………………………………………….26

1-16-1  دهکده های SOS ……………………………………………………………………………………………….26

1-16-2  Residential care unite ……………………………………………………………………………….27

1-16-3    شبه خانواده های بزرگ ………………………………………………………………………………………28

1-16-4   House parent……………………………………………………………………………………………..28

1-17  انواع روشهای مراقبتی ………………………………………………………………………………………………29

1-17-1  روشهای مراقبتی رایج در دنیا …………………………………………………………………………………29

1-17-1-1  خانواده های فاستر ……………………………………………………………………………………………29

به سه روش این کودکان به خانواده ها سپرده می شوند …………………………………………………………….29

1-17-1-2  شبه خانواده …………………………………………………………………………………………………….30

1-17-1-3  فرزند خواندگی ………………………………………………………………………………………………30

1-18  روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران …………………………………………………………………30

1-18-1  پرورشگاه های وابسته به شهرداری …………………………………………………………………………30

1-18-2  جمعیت خیریه فرح پهلوی ……………………………………………………………………………………30

1-18-3  انجمن های حمایت از کودکان …………………………………………………………………………….30

1-18-4  تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب …………………………………………..31

1-18-5   سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از ……………31

1-19  نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..32

فصل  دوم

مطالعات تطبیقی ………………………………………………………………………………………………………………34

بررسی مصادیق داخلی و خرجی ………………………………………………………………………………………..34

2-1 بررسی نمونه های موجود در جهان و مقایسه نقاط ضعف و قوت آنها …………………………………34

2-1-1  دهکده SOS آکابا در اردن …………………………………………………………………………………..35

2-1-2  پرورشگاه باتملی …………………………………………………………………………………………………36

2-1-3   امید دختران و پسران …………………………………………………………………………………………..36

2-1-4  خانه کودکان استون ………………………………………………………………………………………………37

2-1-4-1   اقامتگاه ها ………………………………………………………………………………………………………37

2-1-4-2  خانه گروهی …………………………………………………………………………………………………….37

2-1-4-3   بخش خدمات درمانی ……………………………………………………………………………………….38

2-1-5   شیرخوارگاه ANGELE  ……………………………………………………………………………………….38

2-2   نمونه های فعلی در ایران ……………………………………………………………………………………………38

2-2-1  شیرخوارگاه آمنه …………………………………………………………………………………………………..38

2-2-1-1  اداری ……………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-1-2   قرنطینه …………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-1-3   بخش زرد ……………………………………………………………………………………………………….40

2-2-1-4   زرد پایین ………………………………………………………………………………………………………..40

2-2-1-5   زرد بالا …………………………………………………………………………………………………………..40

2-2-1-6  آبی …………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-1-7  بخش قهوه ای ……………………………………………………………………………………………………41

2-3  شبانه روزی شهید قدوسی ……………………………………………………………………………………………41

2-3-1  بخش خوابگاهی ……………………………………………………………………………………………………41

2-4  شبانه روزی بوشهر………………………………………………………………………………………………………42

فصل سوم

معرفی فضاهای تشکیل دهنده و ارائه برنامه ی فیزیکی ………………………………………………………………43

3-1 جمعیت و سن مخاطبین پروژه ……………………………………………………………………………………….43

3-1-1 سن مخاطب پروژه ………………………………………………………………………………………………….43

3-1-1-1 دلایل انتخاب سنین مخاطب ………………………………………………………………………………….43

3-1-2 جمعیت مخاطب پروژه ……………………………………………………………………………………………..44    

    3-1-2-1 دلایل انتخاب جمعیت مخاطبین پروژه ……………………………………………………………………..44

3-2   ضوابط بالا دست و استاندارد فضای معماری …………………………………………………………………..44

 3-2-1  فضاهای مطلوب و مناسب کودکان …………………………………………………………………………..44

3-2-1-1   فضاهای جذاب کودکان …………………………………………………………………………………….45

3-2-2  فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی …………………………………………………………………48

3-2-2-1  فضاهای اصلی عبارتند از …………………………………………………………………………………….48

3-2-2-1-1   ورودی ……………………………………………………………………………………………………….48

3-2-2-1-2   فضای انتظار  ………………………………………………………………………………………………..49

3-2-2-1-3  فضای اداری …………………………………………………………………………………………………49

3-2-2-1-4  فضای پذیرش ……………………………………………………………………………………………….50

3-2-2-2  بخش های کودکان ……………………………………………………………………………………………50

3-2-2-2-1  بخش شیرخوار ……………………………………………………………………………………………..50

3-2-2-2-2  بخش نوپا …………………………………………………………………………………………………….51

3-2-2-2-3  بخش نوباوه ………………………………………………………………………………………………….51

3-2-3   فضاهای بهداشتی ………………………………………………………………………………………………….53

3-2-4   فضاهای ارتباطی …………………………………………………………………………………………………..53

3-2-5-1   آشپزخانه …………………………………………………………………………………………………………53

3-2-5-2   انبار ………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2-5-3  موتورخانه ………………………………………………………………………………………………………..54

3-3  برنامه فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………55

3-3-1  فضاها ………………………………………………………………………………………………………………….55

3-3-1-1   فضاهای خصوصی ……………………………………………………………………………………………55

3-3-1-2  فضاهای عمومی ………………………………………………………………………………………………..55

3-3-1-3  فضاهای روباز …………………………………………………………………………………………………..55

3-3-1-4  فضاهای جنبی و خدماتی …………………………………………………………………………………….56

بررسی ضوابط و استانداردهای فضاهای تشکیل دهنده ……………………………………………………………..60

3-4   کیفیت فضاها …………………………………………………………………………………………………………..60

3-5  قواعد و معیارها …………………………………………………………………………………………………………62

3-5-1  ابعاد جسمانی کودکان ……………………………………………………………………………………………62

3-7   اصول مکان یابی و شرایط محیطی ……………………………………………………………………………….63

ویژگی های مکان استقرار مهد کودک از 2 جنبه بررسی می شود ………………………………………………64

3-7-1  توپوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………64

3-7-2  شرایط اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………..64

3-8  فضای بازی ………………………………………………………………………………………………………………64

3-9   رنگ در فضای زندگی کودک …………………………………………………………………………………..65

3-9-1   تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان ……………………………………………………………………….65

3-10  روش های کنترل صدا ………………………………………………………………………………………………66

3-10-1  کنترل سر و صدای داخل ساختمان ………………………………………………………………………….66

3-11  شرایط دمایی و هوایی مناسب …………………………………………………………………………………….66

3-12  تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………………….67

3-13 اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان …………………………………………………………………………..68

3-14   بازی و زمین بازی کودکان ……………………………………………………………………………………….70

3-14-1  تأمین ایمنی کودکان در زمین های بازی …………………………………………………………………..73

3-15  استاندارد ابزارهای بازی …………………………………………………………………………………………….75

4-12  گیاهان متناسب با محیط های بازی کودکان …………………………………………………………………80

فصل چهارم

شناخت بستر طرح  در سطح کلان (ویژه گیهای اقلیمی و معماری سقز)

و خرد (تجزیه و تحلیل سایت) …………………………………………………………………………………………….83

4-1  استان کردستان ………………………………………………………………………………………………………….83

4-1-1 موقعیت جغرافیایی شهرستان سقز ………………………………………………………………………………84

4-1-2 موقعیت جغرافيايي …………………………………………………………………………………………………84

4-1-3  برسی جمعیت شهرستان سقز …………………………………………………………………………………..86

4-1-4  آب وهوای شهرستان سقز……………………………………………………………………………………….88

4-1-5  شرایط اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………89

4-1-6  دما …………………………………………………………………………………………………………………….90

4-1-7  فشار هوا و رطوبت ……………………………………………………………………………………………….91

5-1-8  باد ……………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1-9 آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………………………….93

 4-1-10  طرح های مورد نیاز اجرا ……………………………………………………………………………………..94

4-2  شناخت و تحليل سايت مورد نظر …………………………………………………………………………………95

دانلود فایل

پرسشنامه فرزند پروری (بامریند)

پرسشنامه فرزند پروری (بامریند)

توضیحات پرسشنامه:

روایی: دارد

پایایی: دارد

نمره گذاری وتفسیر:دارد

منبع : دارد

فرمت فایل:ورد وقابل ویرایش می باشد

دانلود فایل

توضیحات:

 پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند) که فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30 گویه است که توسط دیانا بامریند (1973)طراحی وساخته شد .این پرسشنامه توسط حسین پور (1381)،ترجمه شده است.  این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند.

دانلود فایل